EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

100 aastat sigade aretust

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eelistage kohalikke sealihatooteid

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

100 aastat sigade aretust

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eelistage kohalikke sealihatooteid

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU


ETSAÜ üldkoosolek

ETSAÜ
ETSAÜ 100

Hea Eesti Tõusigade Aretusühistu liige!

ETSAÜ üldkoosolek toimub 19. märts algusega 13.00 Aretuse 2, Märjal.

PÄEVAKORD

 1. Üldkoosoleku avamine
 2. Üldkoosoleku juhataja, häältelugemise komisjoni ning protokollija valimine
 3. ETSAÜ 2023. a. majandusaasta aruanne
 4. ETSAÜ nõukogu aruanne
 5. Audiitori arvamuse tutvustamine
 6. ETSAÜ 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
 7. ETSAÜ 2024. a. tegevuskava tutvustus
 8. ETSAÜ liikmemaksu suuruse 2025 a.
 9. Kohapeal algatatud küsimused

ETSAÜ juhatusele aadressil anu.hellenurme@estpig.ee saata kirjalik ettepanek ja kandidaadi nõusoleku hiljemalt 14.03.24 kella 17.00

 Kandidaadi ettepanekus või nõusolekus peavad sisalduma:

 • Kandidaadi nimi
 • Esindatav ettevõte/ühing
 • Ametikoht
 • E-posti aadress
 • Telefoni number
 • Postiaadress
 • Lühike info kandidaadi tutvustamiseks

Kui avaldate ise soovi kandideerida, siis palun saatke kirjalik nõusolek ülaltoodud andmetega. Kui esitate kellegi teise kandidatuuri, siis palun lisage ettepanekule ka kandidaadi nõusolek.

Ühistu nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega ja uute nõukogu liikmete valimine.Tulenevalt asjaolust, et ühistu nõukogu liikmete volitused on lõppenud, kutsutakse ühistu senine nõukogu täies koosseisus tagasi ja valitakse ühistule uued nõukogu liikmed. Nõukogu liikme valimiseks on tulenevalt tulundusühistuseaduse § 64 lõikest 2 ja äriseadustiku § 319 lõikest 1 vajalik tema kirjalik nõusolek. Ühistu põhikirja kohaselt on ühistu nõukogu liikmete arv viis kuni üheksa. Juhul, kui koosolekule esitatakse rohkem, kui üheksa nõukogu liikme kandidatuur, osutuvad valituks üheksa enim hääli saanud kandidaati. Tulenevalt tulundusühistuseaduse § 51 lõikest 6 peab nõukogu kohta tehtavate muudatuste aluseks olev üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud, osaleb üldkoosolekul notar.

Eesti Tõusigade Aretusühistu 2023.a. majandusaasta aruanne on tutvumiseks 10 päeva enne koosoleku toimumist aadressil Aretuse 2, Märja, Tartu linn, Tartu maakond ühistu kontoris.

Kui esindatakse kedagi volikirja alusel, siis peab esindajal olema kaasas esindusõiguse aluseks olev dokument.

Heade soovidega
Anu Hellenurme
Juhatuse liige- tegevjuht


Djuroki kultide segusperma

ETSAÜ
ETSAÜ 100

Head Eesti Tõusigade Aretusühistu liikmed!

Eesti Tõusigade Aretusühistu otsib pidevalt võimalusi oma liikmete majanduskulude optimeerimiseks, et seeläbi nende tootmise kasumlikkust suurendada. Topigs Norsvin kultide üksuse sulgemisega Leedus pidi aretusühistu seemendusjaam hakkama kulte ostma Norrast. Kasvanud transpordikulud ja kultide kallim ostuhind aga tähendas seemendusjaama jätkusuutlikuse tagamiseks spermadoosi omahinna tõusu. Eelmise aasta augustis sõlmis aretusühistu koostöölepingu Saimre Seakasvatuse OÜ-ga djuroki kultide tootmiseks. Selle eesmärgiks on hakata aktiivsemalt arendama djuroki tõugusigade populatsiooni ja tegelema intensiivsemalt selle tõu aretusega Eestis, et tagada ETSAÜ kuldijaamale stabiilne ja mõistliku hinnaga kvaliteetsete ning kõrge aretusväärtusega djuroki kultidega varustamine. Saimre Seakasvatuse OÜ-l on djuroki kultide tootmisel ja kasvatamisel pikaajaline kompetents.

ETSAÜ seemendusjaama kuldipopulatsioon täienes eelmise aasta teises pooles Mägise farmist pärit kultidega. Kohalike djuroki kultide sperma vastab sama kõrgetele kvaliteedi ja tervisestandarditele mis importkultidel. ETSAÜ seemendusjaam jälgib kohalike djuroki kultide põlvnemist ja nendelt saadud spermat testitakse samadel alustel, mis tagab nende sperma kvaliteedi.

Kohalikud djuroki kuldid on juba sünnist alates paremini kohanenud kohaliku keskkonna ja tingimustega, mis võib tagada emiste parema tiinestumise ja põrsaste parema elujõu. 2023. aasta andmetel oli Mägise farmis kasvatatud djuroki tõugu kultide spermat kasutanud Linnamäe Peekon OÜ-s nuumikute rümbanäitajad väga head. Atria Eesti Lihatööstusesse realiseeritud 8040 nuumiku keskmine rümba tailihasisaldus oli 60%, seljalihase läbimõõt 62,6 mm ja seljapeki paksus 12,7 mm. Emiste tulemused olid: ümberindluse osakaal oli 4,6%, viljakus 15,1 elusat põrsast pesakonnas ja poegimise määr 85%.

Seoses Norra ja Mägise kultide segusperma kasutamisega tahame selgust saada, milline on erinevat päritolu djuroki tõugu kultide sperma kasutamise mõju. Eesmärgiks on analüüsida ja võrrelda Norrast toodud djuroki tõugu kultide sperma segamisel saadud segusperma 9999 ning Norra ja Eestis djuroki tõugu kultide segusperma 8888 mõju nuumsigade rümbaomadustele. Seetõttu tuleb segusperma EPJ andmebaasis registreerida erinevate alates 21.01.2024.

Sigade jõudlusandmete kogumise programmi Possu andmetest lähtuvalt valitakse katsesse ETSAÜ-s farmide lõikes emiste pesakonnad, mis on saadud 9999 ja 8888 spermaga seemendades. Searümpade hindamise viib läbi ETSAÜ esindaja lihatööstuses või tapapunktis vastavalt aretusprogrammides esitatud „Seaarümpade hindamise metoodikale“. Searümpade kohta kogutakse järgmised andmed: rümbamass (kg), rümba pikkus (cm), seljapeki paksus (mm), rümba tailihasisaldus (%), klassifitseerimine SEUROP-süsteemis, vanus päevades, ööpäevane ja rümbale taandatud juurdekasv (g).

Tänu kultide transpordi lühemale vahemaale ja ajale on kohalike kultide kasutaminel keskkonna jalajälg veid väiksem ning nende madalama transpordistressile heaolu parem. Kohalike kultide kasutamisel jääb nendest tekkiv majanduslik lisandväärtus Eestisse, mitte ei liigu välismaale ja kindlustab sellega pideva tarneahela. Eestis kasvatatud djuroki kultide kasutamine on kohaliku seakasvatuse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks hädavajalik. Investeering kohalike kultide kasutamisse aitab kaasa kohaliku seakasvatussektori üldisele stabiilsusele ja kasvule.

Heade soovidega
Anu Hellenurme
Juhatuse liige - tegevjuht


Seakasvatuse statistika

PRIA
PRIA

Valmis PRIA interaktiivne infotöölaud seakasvatajale, kus kolmel lehel on visualiseeritud seakasvatuse statistilised andmed. Erinevate lehtede vahel liikumiseks on allservas sümbolid < ja >. Esimasel lehel leiate sigade arvu ning söödanisu ja sealiha hinnad. Teisel lehel on analüüs seafarmide käibe kohta. Kolmandal lehel on toodud aga sealiha tootmise andmed. 

 

  


Jälgi meie Kärsaraamatut

ETSAÜ
ETSAÜ 100
 

ETSAÜ aretusaruanne 2022

ETSAÜ
ETSAÜ 100

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli (EPJ) andmetel oli 31. detsembril 2022 jõudluskontrollis 25 seakarja ning 9128 põhikrja emist ja kulti. Sigade arv vähenes aastaga 17,8 % ehk 1978 looma võrra. Nii madalale ei langenud sigade arv isegi 2015. aasta lõpuks, kui sigade Aafrika katku tõttu hukati viie farmi sead. Kultide hulka on arvestatud ka Eesti Tõusigade Aretusühistu seemendusjaamas asuvad kuldid, kes olid kõik puhtatõulised: 8 suurt valget tõugu, 12 eesti maatõugu, 33 djuroki tõugu. Aruandeaastal lõpetati jõudluskontroll kolmes karjas seoses karja likvideerimisega ja nende andmeid ei ole kokkuvõtetes kasutatud. Uusi karju sel aastal ei lisandunud.

ETSAÜ aretusaruanne 2022 


100 aastat Eesti Seakasvatajate Seltsi asutamisest

ETSAÜ
ETSAÜ 100

Alo Tänavots
Eesti Maaülikool

1919. a maareformiga saadud maa võimaldas talunikel hakata hoogsamalt arendama põllumajandust. Kuna olulisemaiks põllumajandusloomaks oli piimaveis, siis tekkis piima väärindamiseks hulga meiereisid. Selle tulemusena sai võist üks olulisemaid ekspordiartikleid ja talude sissetuleku allikas. Või ja juustu tootmise kõrvalsaadusena tekkivat lõssi ja vadakut soovitada ümber töötada läbi sigade peekoniks. Arvestati, et ühe keskmise piimatoodanguga lehma kohta võiks talus pidada kaht peekonisiga. Innustatuna piimasaaduste ekspordi edust sooviti sama korrata ka seakasvatuses peekoniga. 1922. a maikuus ilmus mitmes ajalehes järgnev kuulutus:


Lihafaktid

Lihafaktid
Lihafaktid

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
Pressiteade
08.12.2021

Põllumajanduskoda avab veebilehe loomakasvatuse ja lihatootmise köögipoolest

Põllumajanduskoda tegi praktilise veebilehe lihafaktid.ee  , mis annab põhjaliku sissevaate valdkonda, mille kohta liigub palju müüte, väärinfot ja ühekülgseid tõlgendusi.

„Soovime anda lisavaate ja selgitada tegelikke taustu Euroopas valitsevas debatis, kus loomakasvatajad ja lihatootjad on ehk ebaõiglaselt sattunud tasakaalustamata ja mittetervikliku teemakäsitluse alla,“ märkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Loomade heaolu, tervis ja stress, kohaliku toidu kvaliteet ja hind, toidujulgeolek, tasakaalustatud toitumine, keskkonnahoiu küsimused, regionaalne areng, liha imiteerivad tooted, mahepõllumajandus – see on osa kõiki puudutavast ja emotsioonidega laetud teemapuntrast, kus on lihtne eksida, kuid mis vajab laiapindset, erakordselt õiglast ja täpset mõtestamist ning arusaamist.“


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

 

KALENDER

<< Märts >>
E T K N R L P
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 Munapühad 30 31
Kuldisperma tellimine