SEEMENDUSJAAM

     

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU
SEEMENDUSJAAM

Tel/fax: 735 2198
Mobiil: 5322 9213
E-post:  

Kunstlik seemendus on üks põhilisematest taastootmise tehnoloogiatest. Kunstliku seemenduse puhul seemendatakse indlevaid emiseid kultidelt eelnevalt kogutud spermaga. Kunstliku seemenduse kaudu on võimalik levitada parimat aretusmaterjali.

Kunstliku seemenduse abil on võimalik tõsta valiku intensiivsust ning täpsust s. t. rohkem informatsiooni aretusväärtuste hindamiseks. Kasutades kunstlikku seemendust on võimalik jagada paljude karjade vahel parimate farmide parimaid kulte.

Eesti Tõusigade Aretusühistu propageerib kunstliku seemenduse kasutamist ning annab nõu ja õpetust kunstliku seemenduse kui meetodi kasutamiseks – viib läbi seemendajate koolitamist.

Tutvustamisel on ka kunstliku seemenduse meetod – emakasisene seemendus (ESS).

Seemendusjaama kuldid valitakse Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusspetsialisti poolt ainult tunnustatud baasfarmide karjadest lähtudes aretusprogrammi eesmärkidest. Vajadusel imporditakse uusi kuldiliine teiste riikide tunnustatud aretuskarjadest.

Enne seemendusjaama karja toomist läbivad kuldid karantiini vastavalt maakonna peaveterinaararsti poolt kehtestatud nõuetele. Karantiini läbimise kohta koostatakse akt, milles on kirjas läbiviimise aeg, koht, vastutavad isikud, teostatud veterinaarsed menetlused ja laboratoorsed uuringud ning lõppotsus.

Kultide liikumine seemendusjaama karja ja karjast välja ning kuldisperma laboratoorse töötlemise andmed registreeritakse Possu programmiga. Andmete esitamise vajadusel tehakse programmist vajalikud väljatrükid. Lisaks elektroonilisele andmekogule on seemendusjaama algdokumentideks karjasoleva kuldi põlvnemistunnistus ja sperma laboratoorse töötlemise tööleht.

Tunnustatud seemendusjaamast müüakse tippkultide spermat eelisjärjekorras baasaretusfarmidele. Nimetatud spermat võib müüa suuremate spermakoguste puhul aretusprogrammiga liitunud aretusfarmidele sihtotstarbeliseks ristamiseks ja ristandemiste tootmiseks.

Pieträäni ja hämpširi tõugu kultide sperma on mõeldud eelkõige aretusprogrammi lõppprodukti tootmiseks.

Isaliini tõugu (P, H, PH, HP, DL jne) kultide sperma on mõeldud eelkõige aretusprogrammi lõpp-produkti tootmiseks.

Seemendusjaama kulte kontrollitakse regulaarselt sperma kvaliteedi, seemendustulemuste ja anomaaliate esinemiste suhtes vastavalt jõudluskontrolli andmetele.

Kontrolltulemustest lähtuvalt vahetatakse baasaretusfarmide jaoks ettenähtud seemendusjaama kuldid välja järjest paremate aretusväärtustega noorkultidega.

Seemendusjaama kultide kasutamise põhimõtted

Seemendusjaama tulnud puhtatõuliste noorte kultide sperma müük toimub järgmise skeemi alusel:

  • 3 kuu jooksul eelistatuna baasaretusfarmid;
  • järgmise 4 kuu jooksul eelistatuna aretusfarmid;

Kultide tunnustamine seemendusjaamas toimub regulaarselt iga kuue kuu tagant aretuskomisjoni poolt vastavalt aretusseadusele.

Hinnatakse:

  • sperma kvaliteeti;
  • kuldi sigimisvõimet ja pesakondade suurust (puhasaretuses ja ristandkarjades);
  • kuldi järglasi (puhasaretuses ja ristandkarjades);
  • kuldi välimikku ja arengut.

Hea aretusväärtusega kulte kasutataks seemendusjaamas kuni parema aretusväärtusega kultide leidmiseni.

Kuldisperma, selle käsitlemine kuldijaamas

Kultidelt võetud spermat kontrollitakse laboris, mille käigus määratakse sperma värvus, konsistents, lõhn, lisandite olemasolu jm. näitajad ning tehakse mikroskoopilised uuringud spermide liikumisaktiivsusele ja anomaaliate esinemisele. Samuti määratakse ejakulaadi maht ja tihedus. Tihedus, s.t spermide arv mm3 kohta, kõigub erinevatel kultidel 100 000 kuni 700 000-ni. Et ühe spermadoosi jaoks on vaja vähemalt 2,5 miljardit spermi, tuleb iga kuldisperma kohta eraldi määrata kindlaks lahjendusmäär.

Töödelda ja turustada võib ainult kvaliteedinõuetele vastavat spermat. Kuldisperma kvaliteeti jälgitakse 24, 48, 72 ja 96 tundi pärast töötlemist nelja kontrollprooviga.

Sperma konserveerimine.

Et kvaliteetse värske sperma säilivusaeg on piiratud, pikendatakse spermide eluiga ja viljastamisvõimet aeglase jahtumise ja lahjendamise abil. Sperma säilitustemperatuur peab püsima 17 C ° juures, kontsentratsioon peab olema 2,5 – 3 miljardit spermi doosis. Nende abinõude eesmärgiks on spermide viimine munandimanuses valitseva keskkonna sarnasesse keskkonda. Selleks tuleb spermide ainevahetus- ja liikumisaktiivsust piirata.

Seega on väga oluline hoida spermat kahjustavate mõjude eest sperma võtmise, töötlemise, transportimise ja säilitamise ajal kuni selle kasutamiseni.

Sperme ei tohi kahjustada suured temperatuuri kõikumised, külmaØokk, valgusmõju, vesi, desinfitseerimisained, veri jms. Teisalt ei tohi nende liikumisaktiivsust liiga vara suurendada (tugev raputamine, temperatuuritõus).

Pärast lahjendusaine lisamist jagatakse kuldisperma 90-100 ml doosidesse ning pakitakse plastiktuubidesse. Seejärel tuleb tuubid märgistada kleebisega, millel on kuldi nimi, identifitseerimisnumber, tõug ja kuupäev.

Kuldisperma tellimine