ETSAÜ üldkoosolek

ETSAÜ
ETSAÜ 100

Hea Eesti Tõusigade Aretusühistu liige!

ETSAÜ üldkoosolek toimub 19. märts algusega 13.00 Aretuse 2, Märjal.

PÄEVAKORD

 1. Üldkoosoleku avamine
 2. Üldkoosoleku juhataja, häältelugemise komisjoni ning protokollija valimine
 3. ETSAÜ 2023. a. majandusaasta aruanne
 4. ETSAÜ nõukogu aruanne
 5. Audiitori arvamuse tutvustamine
 6. ETSAÜ 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
 7. ETSAÜ 2024. a. tegevuskava tutvustus
 8. ETSAÜ liikmemaksu suuruse 2025 a.
 9. Kohapeal algatatud küsimused

ETSAÜ juhatusele aadressil anu.hellenurme@estpig.ee saata kirjalik ettepanek ja kandidaadi nõusoleku hiljemalt 14.03.24 kella 17.00

 Kandidaadi ettepanekus või nõusolekus peavad sisalduma:

 • Kandidaadi nimi
 • Esindatav ettevõte/ühing
 • Ametikoht
 • E-posti aadress
 • Telefoni number
 • Postiaadress
 • Lühike info kandidaadi tutvustamiseks

Kui avaldate ise soovi kandideerida, siis palun saatke kirjalik nõusolek ülaltoodud andmetega. Kui esitate kellegi teise kandidatuuri, siis palun lisage ettepanekule ka kandidaadi nõusolek.

Ühistu nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega ja uute nõukogu liikmete valimine.Tulenevalt asjaolust, et ühistu nõukogu liikmete volitused on lõppenud, kutsutakse ühistu senine nõukogu täies koosseisus tagasi ja valitakse ühistule uued nõukogu liikmed. Nõukogu liikme valimiseks on tulenevalt tulundusühistuseaduse § 64 lõikest 2 ja äriseadustiku § 319 lõikest 1 vajalik tema kirjalik nõusolek. Ühistu põhikirja kohaselt on ühistu nõukogu liikmete arv viis kuni üheksa. Juhul, kui koosolekule esitatakse rohkem, kui üheksa nõukogu liikme kandidatuur, osutuvad valituks üheksa enim hääli saanud kandidaati. Tulenevalt tulundusühistuseaduse § 51 lõikest 6 peab nõukogu kohta tehtavate muudatuste aluseks olev üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud, osaleb üldkoosolekul notar.

Eesti Tõusigade Aretusühistu 2023.a. majandusaasta aruanne on tutvumiseks 10 päeva enne koosoleku toimumist aadressil Aretuse 2, Märja, Tartu linn, Tartu maakond ühistu kontoris.

Kui esindatakse kedagi volikirja alusel, siis peab esindajal olema kaasas esindusõiguse aluseks olev dokument.

Heade soovidega
Anu Hellenurme
Juhatuse liige- tegevjuht

 

Kuldisperma tellimine